OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 Aj ľudia s hendikepom majú mať v spoločnosti svoje miesto a preto sa nebudeme hanbiť a skrývať naše hendikepované deti.

                   Sme presvedčení, že ak sa niečo javí ako zmysel života, tak je to práve pomoc druhým.

Centrum Naša Chalúpka, o.z. vzniklo 15.decembra 2017 s cieľom poskytnutia pomoci, všestranného rozvoja a zlepšenia kvality života osobám zdravotne, mentálne, telesne, kombinovane a sociálne znevýhodneným ako aj ľuďom nachádzajúcim sa v núdzi (sociálnej/hmotnej) a seniorom. Za nevyhnutnú považujeme aj podporu rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom . 

Našim poslaním je chrániť ich práva a záujmy, presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Našim zámerom je

- aby ľudia so zdravotným postihnutím boli začlenení v komunitných sociálnych                                                    službách, ktoré sú čo možno najviac prispôsobené domácemu prostrediu

- viesť ľudí so znevýhodnením k sebestačnosti, nezávislosti a samostatnosti tak, aby                                               v rámci svojich fyzických a mentálnych možností prežili čo najkvalitnejší život.

Našou víziou je

- dopomôcť ľuďom so znevýhodnením a ich rodinám zaradiť sa do spoločensky zmysluplného života v spoločnosti, bez ohľadu na ich mieru zdravotného postihnutia a to prostredníctvom pestrej ponuky aktivít a terapií

- dosiahnuť v poskytovaní sociálnych služieb pre človeka so znevýhodnením celoživotnú, primeranú mieru podpory, za súčasného zotrvania v prirodzenom prostredí rodiny je našou víziou na najbližšie roky.

 Naša práca je založená na viacerých princípoch:

 - princíp úcty a individuálneho prístupu jednania s rovnocenným partnerom

 - orientácia na pozitívne stránky človeka

 - rešpektovanie slobodnej vôle

 - princíp každá práca má zmysel.

Ergoterapiou - pridruženou textilnou výrobou vedieme našich členov k rozvoju pracovných zručností. Výrobky slúžia na prezentáciu činnosti občianskeho združenia a šikovnosti našich klientov.

Opierame sa o skutočnosť, že každý jedinec ma potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu poskytnuté vhodné podnety a každý jedinec je schopný komunikácie a je možné s ním komunikovať, pokiaľ je zvolený vhodný spôsob.

 

Ľudí z nášho Centra prosím neľutujte ich, ani nás rodičov. Títo ľudia sú naozaj darom a ukazujú nám čo je v živote najdôležitejšie, aké sú pravé hodnoty. Ukazujú nám svoju silu bojovať a lásku.

Chceme od vás len pochopenie, uznanie a toleranciu.

                           

 

 

V